Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:
Мир экскурсий экскурсии в паттайе прайс мы продаём экскурсии. | online tv


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3662

Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми "Значення адміністративної школи менеджменту". Дякую

Болюк А.
2011-03-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.29 І-21
Іванова І.В. Менеджер - професійний керівник : Навч. посіб./ І.В. Іванова; Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. -К.: Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2001.-108 c..

65.29 К79
Кредісов А.І. Менеджмент для керівників / А.І. Кредісов, Є.Г. Панченко, В.А. Кредісов. -К.: Знання, 1999.-558 c.

65.050.2 М90
Муніципальний менеджмент : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіональний ін-т держ. упр.; за заг.і наук. ред. Ю. П. Шаров ; авт. кол. : Ю. П. Шаров ; І. А. Чикаренко [та ін.]. -К.: Атіка,
2009.-404 c.

65.050.2 П69
Практичний менеджмент для працівників органів місцевого самоврядування/ упоряд. І. Стрижак. -К., 2007.-208 c.

65.050.2 Р83
Рудінська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент : Навч. посіб./ О. В.Рудінська, С. А.Яроміч, І. О.Молоткова; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. -К.: Ельга Ніка-Центр, 2002.-336 c.

65.050.9(4УКР)2 С91
Сучасні концепції менеджменту : навч. посіб./ За ред. Л.І. Федулова. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-536 c.

65.050.2 Т82
Туленков М.В. Сучасний менеджмент (теорії, концепції, моделі) : навч. посіб./ М. В. Туленков, О. Г. Чувардинський, Ю. Ж. Шайгородський. -Полтава: Інтер Графіка, 2008.-376 c.

Паламарчук С.В. Шляхи вдосконалення підготовки керівників вищого рівня [Текст] / С.В. Паламарчук // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №6. - С. 187-191.

Романовський О. Ефективність управління і проблеми підготовки сучасних керівників-лідерів [Текст] / О. Романовський // Управління сучасним містом. - 2004. - №7-9. - С. 266-273.

Капацина А.О. Тренинг для начинающих руководителей [Текст] / А.О. Капацина // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 4. - С. 30-37.

Антонюк О. Адміністративний менеджмент: теоретико- методологічні засади/ Антонюк О. // Персонал. -2007. -№ 1. - C. 58- 64. -Бібліогр.: 4 назви Продовж. Поч. в № 12 за 2006 р.

Антонюк О. Адміністративний менеджмент: теоретико- методологічні засади/ Антонюк О. // Персонал. -2007. -№ 2. - C. 56- 62. -Бібліогр.: 4 назви Закін. Поч. в № 12 за 2006 р. та № 1 за 2007 р.

Ткачук В. В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу [Текст] / В. В. Ткачук // Економіка АПК. - 2008. - № 11.- С.9-11.

Слюсар, Андрій Миколайович. Керівник підприємства : проблема визначення правового статусу [Текст] / А. М. Слюсар // Держава і право. - 2009. - Вип. 45. - С. 320-326.

2011-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3661

Скажіть будь ласка,де можна знайти двомовну збірку “Протизначення”(Львів, Кальварія, 2000)?
Ш що є подібне їй?

Аліна Володимирівна Крамаренко
2011-03-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Скористайтесь наступними Інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 32011-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3659

скажіть будь ласка що можна знайти по темі
"Концентрація капіталу в банківській сфері" і де саме

Марія
2011-03-03
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь :
Пропонуємо Вам наступну літературу:

65.9(4УКР)26Г 16
Галушка, Євген Омелянович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с. : іл. - Бібліогр.: с. 321-326. - Предм. покажч.: с. 327-333. - Імен. покажч.: с. 334. - ISBN 978-966-482-024-7 (в опр.) : 107 грн


65.9(4УКР)26 О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с. + Додатки с. 347-409. - ISBN 966-8365-132-0 (в опр.) : 28 грн.

65.9(4УКР)26 А28
Адамик, Богдан Петрович. Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160. - ISBN 966-795-205-3 : 25 грн.

65.9(4УКР)26 В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейкін. - К. : Знання, 2008. - 568 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN 978-966-346-588-3 (в опр.) : 165.60 грн

65.9(4УКР)26 В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-418-059-4 (в опр.) : 83.20 грн

67.9(4УКР)304.2 К72
Костюченко, Олег Анатолійович. Правові аспекти банківської діяльності [Текст] : посіб. із проблем банк. права / О. А. Костюченко ; Міністерство освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - К. : Криниця, 2003. - 320 с. - ISBN 966-7575-50-0 : 15 грн.

65.26 П31
Петрук, Олександр Михайлович. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О.М.Петрук. - К. : Кондор, 2004. - 464 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-7982-83-1 : 28 грн.


65.9(4УКР)26 Е 64
Енциклопедія банківської справи України [Текст] / редкол. В. С. Стельмах ; В. Б. Альошин [та ін.] ; відпов. за вип. Ю. Г. Попсуєнко. - К. : Молодь : Ін Юре, 2001. - 680 с. : іл ; Додатки: с.573-663 + вкл. 88 с. - ISBN 966-7615-21-9 (в опр.) : 60 грн, 82.94 грн

65.29 К 17
Калетнік, Григорій Миколайович. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Калетнік, В. М. Ціхановська ; М-во науки і освіти України, М-во аграр. політики України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2010. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 284-286. - ISBN 978-966-2143-33-1 (в опр.) : 108.90 грн


65.29 П 18
Партин, Галина Остапівна. Фінансовий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. спец. "Фінанси"] / Г. О. Партин, Н. Є. Селюченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - 332 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.


Савлух , Сергій. Питання теорії та практики оцінювання вартості банківського капіталу [Текст] / Сергій Савлух // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 19-26. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Аннотация: Розглядаються проблеми оцінювання вартості банківського капіталу в ринкових умовах, аналізуються різні підходи до визначення вартості банківського капіталу та види капітальної вартості банків. Особлива увага приділена пошуку найкращого методу прогнозування вартості банківського капіталу.

Набок, Руслан. Оцінка гібридного капіталу банку : теорія та практика [Текст] / Руслан Набок // Банківська справа. - 2010. - № 5. - С. 14-30 : табл.
Аннотация: Використання банками гібридного капіталу розглядається як один зі способів вирішення проблеми капіталізації.


Савлух , Сергій. Питання теорії та практики оцінювання вартості банківського капіталу [Текст] / Сергій Савлух // Банківська справа. - 2011. - № 1. - С. 19-26. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.
Аннотация: Розглядаються проблеми оцінювання вартості банківського капіталу в ринкових умовах, аналізуються різні підходи до визначення вартості банківського капіталу та види капітальної вартості банків. Особлива увага приділена пошуку найкращого методу прогнозування вартості банківського капіталу.

Панасенко, А. А. Формирование и рост собственного капитала банковских учреждений Украины / А. А. Панасенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 1. - С. 185-198 : форм., рис. - Бібліогр.: 34 назви
Аннотация: У статті розглянуто процес формування і збільшення власного капіталу банківських установ України з позицій системної методології, яка дозволяє отримувати додаткову інформацію для прийнття відповідних управлінських рішень поточного й перспективного порядку і визначити ефективність діяльності банківської установи з найбільшим ступенем імовірності. Визначено особливості проведення аналізу капітальної бази банків.


Колеснік, Я. В. Банківський капітал як об`єкт статистичного вивчення [Текст] / Я. В. Колеснік // Статистика України. - 2010. - № 3. - С. 35-38. - Бібліогр.: с. 38


Інтернет- ресурси :

посилання 1
посилання 22011-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3658

Добрий день.
Допоможіть знайти наступну інформацію:
- Соціально-економічна природа видатків
місцевих бюджетів
- Види місцевих бюджетів, їх класифікація
- Значення світового досвіду у реформуванні
бюджетних повноважень в Україні
- Перспективи розвитку і вдосконалення
порядку виконання видатків місцевих бюджетів.
Гарно дякую!

Гошпер Р. М.
2011-03-03
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 132011-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3657

Доброго дня. Скажіть будь-ласка чи є у фондах бібліотеки статистичні збірники, а саме статистичний бюлетень "заклади культури та мистецтва" за 2010 або 2009 рік? Порекомендуйте також літературу для дипломної роботи на тему культурної спадщини і культурних пам'яток Закарпаття. Дякую

Christina Sh
2011-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

Доброго дня!
К 66.5
З 41
Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення : матеріали круглого столу 15 травня 2008 року, м. Ужгород / Центр культур нац. меншин Закарпаття [та ін.] ; за ред. В. І. Сивохоп ; відп. за вип. В. Копинець ; С. І. Ігнатович. – Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. – 260 с. – Бібліогр. наприкінці ст.

К 66.5
І-74
Інформаційний бюлетень / Від. У справах нац. Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття. – Ужгород : Ліра, [----?] –
Спецвип. : Реалізація в Закарпатській області програм духовного відродження та збереження культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків на період до 2009 року" / відп. за вип. В. В. Копинець ; Н. І. Шутанич. – 2007. – 80 с.

К 26.8
Л 57
Лильо, И. Прогулка по Закарпатью : путеводитель / И. Лильо, З. Лильо-Откович, А. Пограничный. – К. : Балтия-Друк, 2006. – 240 с. : цв. ил.
Содержание:
История в цифрах и фактах
Жемчужины архитектуры: города, музеи, экскурсии, памятники, храмы
Советы туристу: транспорт, гостиницы, рестораны, курорты
Украинские Карпаты: маршруты, полонины, горные вершины

85.11(4УКР)
М 90
Мунін, Г. Б. Визначні пам'ятки Західної України = The Famous Sights of Western Ukraine / Г. Б. Мунін, Х. Й. Роглєв, О. О. Гаца ; авт. англ. тексту Д. В. Кушнір. – К. : Книга, 2008. – 176 с. : кол.іл. – (Культурно-історична спадщина України). – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 174.

К 85.11
П 57
Поп, Д. И. Архитектурные памятники Подкарпатской Руси. Замки и дворцы : научно-популярная литература / Д. И. Поп, И. И. Поп ; Карпато-русский Этнологический Исследовательский Центр США. – Ужгород, 2007. – 48 с. : цв.ил.
***
71.4 (4 Укр-4 Зак)
К 90
Охорона культурної спадщини // Культура і мистецтво Закарпаття у 2009 році : матеріали до підсумк. колегії / Упр. культури Закарпат. облдержадмін. ; упоряд.: Г. М. Акулова [та ін.] ; відп. за вип. І. І. Канюка. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2010. – С. 4-6.
***
Україна. Кабінет Міністрів. Про занесення об`єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам`яток України : [в т. ч. про Закарпат. обл.] : постанова... від 3 верес. 2009 р. № 928 м. Київ / Україна. Кабінет Міністрів. // Уряд. кур`єр. Орієнтир. – 2009. – 23 верес. – С. 9.

Про внесення доповнення до Комплексної програми збереження і використання пам`яток культурної спадщини Закарпатської області на 2006 – 2015 роки : рішення Закарпат. облас. ради ІІІ сес. V скликання від 14 верес. 2006 р. № 83 м. Ужгород // Новини Закарпаття. – 2006. – 10 жовт. – С. 6.

Про внесення змін і доповнень до Комплексної програми збереження і використання пам`яток культурної спадщини Закарпатської області на 2006 – 2015 роки та визнання такими, що втратили чинність, рішень обласної ради : рішення Закарпат. облас. ради п`ята сес. V скликання від 28 груд. 2006 р. № 211 // Новини Закарпаття. – 2007. – 30 січ. – С. 7.

Варваринець, М. Об`єктам культурної спадщини – регіональну програму реставрації / М. Варваринець // Карпат. Євроміст. – 2005. – 24 трав. – С.6.

Глеба, Д. Закон України "Про охорону культурної спадщини". Проблеми. Перспективи. Сподівання. / Дмитро Глеба // Культуролог. джерела. – 2003. – № 1. – С. 14-16.

Дерев`яні церкви – до культурної спадщини ЮНЕСКО // Трибуна. – 2009. – 10 лют. – С. 2.

За розвиток туризму та популяризацію історико – культурної спадщини : [нагородж. почес. грамотами ОДА] // Новини Закарпаття. – 2007. – 6жовт. – С. 5.

Закарпатську дерев`яну церкву – до світової спадщини // РІО. – 2009. – 4 лип. – С. 2.

Левко, О. Взаємодія бібліотеки з митцями краю у напряму популяризації історико-культурної спадщини. Формування естетичних уподобань дітей та підлітків / Олена Левко // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – № 4 (спецвип.). – С. 16-17.

Папарига, М. Національна спадщина : [18 квіт. – Міжнар. день охорони пам'яток історії культ., архіт., археол. та пам`ят. місць] / М. Папарига // Срібна Земля. – 2005. – 16 квіт. – С.14.

Подоляк, Л. Блиск і злидні закарпатських культурних пам'яток : [Замки] / Лариса Подоляк // Старий Замок. Паланок. – 2006. – 23-29 листоп. – С. 10.

Попович, О. Закарпаття і його втрачена спадщина. Щороку в області зникає кілька унікальних дерев`яних храмів / Олександр Попович // Закарпат. правда. – 2009. – 4-10 лип. – С. 13. : фото. Кол.

Федака, П. Чи є на Закарпатті Державна служба охорони культурної спадщини? / П. Федака // Трибуна. – 2005. – 16 квіт. – С.13.

Хустський самодіяльний народний театр імені Всеволода Майданного вінець культурної спадщини району // Вісник Хустщ. – 2009. – 7 лист. – С. 2. : фото.

Чіка, В. Роль і місце обласної бібліотеки у формуванні національної свідомості дітей і підлітків та збереження культурної спадщини краю / Валентина Чіка // Світ дитячих бібліотек. – 2007. – № 4 (26 ; спецвип.). – С. 11-13.2011-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Малинич Оксана Василівна
бібліограф ВКЛ

На жаль, у фонді відділу краєзнавчої літератури відсутні статистичні збірники про заклади культури та мистецтва за необхідні Вам роки. Є наявний статзбірник лише за 2004 рік.2011-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3656

Підкажіть, де можна знайти інформацію про методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Дякую

Гресь А. В.
2011-03-02
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Надаємо Вам наступні адреси сайтів, які відображають необхідну тему:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11
посилання 12
посилання 13
2011-03-02
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3655

Підскажіть, де знайти книгу творчі завдання з української мови, математики ти природознавства за курс початкової школи. В. Гражда 2010

Оксана Ш.
2011-03-04
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!Вас цікавить де придбати книгу або її наявність у фондах нашої бібліотеки?


< />    < />... 78 | 79 | 80 | 81 | 82| 83 | 84 | 85 | 86 | ... >>     >>>