Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-03-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3670

Зварич І. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів

Бойко Ирина Валериевна
2011-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! На жаль, потрібне Вам видання в електронному варіанті не знайдено.2011-03-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3669

Допоможіть знайти матеріали з теми "Формування лінгвокраїнознавчої компетентності"

Г.А.Н.
2011-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 82011-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3668

Добрий вечір!
Допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему:Внутрішньоорганізаційне регулювання та стимулювання інноваційної діяльності Україні

Ганна
2011-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.050.9(4УКР)2
М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 616 с.

65.050
П22
Пашута, Микола Тимофійович.
Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 120 с.

65.9(4УКР)
П78
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] : научное издание / Я.А. Жаліло та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. - К. : НІСД, 2006. - 120 с.

65.9(4УКР)29
П78
Провайдинг інновацій [Текст] : підручник / М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 448 с.

65.9(4УКР)
У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст] : колективна наукова монографія / Національна академія управління ; за наук. ред. С. А. Єрохін. - К. : [б. и.], 2008. - 116 с.

65.9(4УКР)
Ш77
Шнипко, Олександр Сергійович.
Інноваційний дефолт України: економіко-технологічний контекст [Текст] : монографія / О. С. Шнипко. - К. : Генеза, 2009. - 248 с.

Халилов А. Э. Организационная структура инновационной стратегии Украины / А. Э. Халилов // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - № 5. - С. 11-14.

Шаманська О. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства / О. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 164-169.

Никифоров А.Є. Податкове стимулювання інноваційної діяльності [Текст] / А. Є. Никифоров, В. М. Диба, В. О. Парнюк // Фінанси України. - 2009. - № 5.- С.78-86.

Кулаєць М. М. Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. М. Кулаєць, Л. О. Куцеконь // Економіка АПК. - 2009. - № 7.- С.75-80.

Козик, Василь Васильович. Особливості формування інноваційної політики підприємства [Текст] / В.В. Козик, О.Б. Тарасовська // Проблеми науки. - 2009. - № 6. - С. 2-8.

Денисенко, Микола Павлович. Активізація інноваційної діяльності на підприємстві [Текст] / М.П. Денисенко, Ю.Ю. Паєвська // Проблеми науки. - 2009. - № 9. - С. 9-14.

Ладюк, Ольга Дмитрівна. Інноваційна діяльність - фактор глобального розвитку [Текст] / О.Д. Ладюк, Л.М. Волевач // Проблеми науки. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

Марцин, Володимир Степанович. Інноваційно-інвестиційна діяльність та шляхи її розвитку в період глобалізації [Текст] / В.С. Марцин // Проблеми науки. - 2010. - № 2. - С. 8-14.

Власова, Інна Володимирівна. Розвиток інфраструктури інноваційної діяльності в Україні [Текст] / І.В. Власова // Проблеми науки. - 2010. - № 2. - С. 26-32.

Гришко В. А. Теоретичні та прикладні засади управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств [Текст] / В. А. Гришко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 21 - 23 трав. 2009 р. , м. Харків. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. - С. 63 - 66.

Будкін В. Інноваційна модель розвитку національних економік [Текст] / В. Будкін // Економіка України. - 2010. - № 6 . - С. 67-78.

Козик, Василь Васильович. Проблеми формування та функціонування національної інноваційної системи України [Текст] / В. В. Козик, М. Б. Жураковська // Проблеми науки. - 2010. - № 9. - С. 2-8.

Богдан Ю. М. Управління процесом пошуку цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Ю. М. Богдан // Держава та регіони. - 2010. - № 4. - С. 16-22.

Бурлака , Володимир. Пріоритети інноваційного розвитку в українській економіці [Текст] / В. Бурлака // Діловий вісник. - 2010. - № 12. - С. 13.


2011-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3667

Допоможіть знайти літературу для написання реферату на тему: Інновації: місце та значення в системі господарювання.

Олексій
2011-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29 Ш 67
Школа, Ігор Миколайович. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. М. Школа, І. В. Бутирська. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2010. - 312 с.

65.29 С42
Скібіцький, Олександр Миколайович. Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. М. Скібіцький ; М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 406 с. : табл. - Бібліогр.: с. 401-404.

65.29 М69
Михайлова, Л. І. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 328 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

65.29 М59
Микитюк, Петро ПетровичІнноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.П. Микитюк ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2007. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 398-399.

65.29 К78
Краснокутська, Ніна Василівна. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Краснокутська ; М-во освіти і науки України. Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с. : табл. - Алф. покаж.: с.481-494 . -Бібліогр.: с. 495-502.

65.29 В 19
Василенко, Валентин Олександрович. Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.О. Василенко, В.Г. Шматько. - 3-є вид., виправ. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 440 с. + Додатки с. 422-439. - Бібліогр.: с. 418-421. - ISBN 966-364-139-8 : 22 грн.

65.9(4УКР) П78
Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] : научное издание / Я.А. Жаліло та ін. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Державне агентство України з інвестицій та інновацій. - К. : НІСД, 2006. - 120 с. - ISBN 966-554-087-4 : 4 грн.

65.050 П22
Пашута, Микола Тимофійович. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання [Текст] : навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 120 с. - Бібліогр.: с. 114-116. - ISBN 966-364-143-6 : 14 грн., 12 грн.

65.9(4УКР) О 64
Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст] : наук. монографія / М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 216 с. - Бібліогр.: с. 187-213. - ISBN 978-966-8406-33-1 : 18 грн

65.050.9(4УКР)2 М26
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенко. - Суми : Університетська книга, 2008. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-680-403-0 (в опр.) : 136 грн
Авт. зазн. на с. 9-10

65.9(4УКР) У-67
Управління інноваційною діяльністю в економіці України [Текст] : колективна наукова монографія / Національна академія управління ; за наук. ред. С. А. Єрохін. - К. : [б. и.], 2008. - 116 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-8406-37-9 : 12 грн

65.9(4УКР)29 П78
Провайдинг інновацій [Текст] : підручник / М. П. Денисенко [та ін.] ; за ред. М. П. Денисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 448 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-370-084-7 (в опр.) : 83 грн, 94.50 грн

65.29 І 44
Ілляшенко, Сергій Миколайович. Товарна інноваційна політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна . - Суми : Університетська книга, 2007. - 288 с. - ISBN 978-966-680-327-9 (в опр.) : 44.80 грн

65.26 Є 30
Єгоричева, Світлана Борисівна. Банківські інновації [Текст] : навч. посіб. / С. Б. Єгоричева. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 208 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 201-204. - ISBN 978-611-01-0039-7 : 79.20 грн

65.29 Д 14
Дайновський, Юрій Анатолійович. Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Дайновський. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. - 244 с. : табл. - Бібліогр.: с. 235-242. - ISBN 978-966-418-111-9 : 56.16 грн2011-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3666

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка літературу до курсової на тему "Міжнародні відносини СРСР у 1985-1991"

Краскіна Діана Олегівна
2011-03-09
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9

Горелик Ф.Б. Кто и как взорвал СССР?/ Ф.Б. Горелик. -Ростов-на-Дону, 2003.-167 с.

Тихий К.Т.Уолтер Дюранти о Советском Союзе: мифы и реальность/ К. Т. Тихий // Новая и новейшая история. -2008. -№ 5. - C. 203-214. -Бібліогр. у підрядк. прим.

Король І.Ф. Міжнародні відносини країн Центральної і Південно-Східної Європи наприкінці ХІХ-ХХ століть : навч.-метод. посіб./ І. Ф. Король ; відп. за вип. М. Г. Артьомова; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. -Ужгород, 2001.-62 с.

Костиря А. Воєнно-політична спецоперація СРСР в Афганістані (1979 – 1989 рр.) як кульмінація „холодної війни”/ А. Костиря // Політичний менеджмент. -2008. -№ 1. - C. 144-157. -Бібліогр. у підрядк. прим.

Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991/ М. Маля ; пер.: А. Д. Гриценко ; З. М. Клещенко ; П. С. Насада [та ін.]. -К.: Мегатайп, 2000.-608 с.

Міжнародні відносини та зовнішня політика 1980-2000 роки : Підручник/ Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. -К.: Либідь, 2001.-624 с.

Мельник І. Передумови кризових національних проблем в СРСР в період перебудови / І. Мельник // Наше право. -2007. -№ 1. - C. 13-18.. -Бібліогр.: 25 назв.

Овчар І. Шляхи й можливості трансформації політичної системи Радянського Союзу в 1985-1991 роках/ І. Овчар // Віче. -2007. -№ 16. - C. 24-25. -Библиогр. в конце ст.

Овчар І. Суспільно-політичні наслідки перетворень у СРСР (1985-1991 роки)/ І. Овчар // Віче. -2007. -№ 21-22. - C. 24-26. -Библиогр. в конце ст.2011-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3665

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка, де можна знайти інформацію про вчення світобудови Григорія Савича Сковороди.

Петренко І.В.
2011-03-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо скористатись наступними джерелами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7

Горський В.С. Історія української філософії : Навч. посіб./ В.С. Горський. -4-е вид., доп.. -К.: Наук. думка, 2001.-376 с.

Горбач, Назар. Невідомий Григорій Сковорода [Текст] / Н. Горбач, 2002. - 152 с.

Історія української філософії : підручник/ С. В. Бондар [та ін.]. -К.: Академвидав, 2008.-624 c. -(Альма-матер).

Григорій Сковорода і антична культура [Текст] : Тези доповідей наук.-практич. конференції, присвяченої 280-річчю від дня народження Г.С. Сковороди (19 листопада 2002 р.) / Харківська держ. наук. біб-ка ім. В.Г. Короленка, 2002. - 94 с.

Чижевський, Дмитро Іванович. Філософія Г.С. Сковороди [Текст] : научное издание / Д. І. Чижевський ; передм. Л. Ушкалов, 2004. - 270 с.

Шаблиовский, Евгений Степанович. Г.С. Сковорода [Текст] : (К 250-летию со дня рождения украинского мыслителя и поэта) / Е.С. Шаблиовский, 1972. - 40 с.

Гузар І. Скриті джерела філософії Григорія Сковороди/ І. Гузар // Джерела. -2003. -№3. - C. 137-145.

Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди/ А. Фоменко // Хроніка-2000. -2007. -Вип. 71. -(Хроніка ХVIII ст.). - C. 479-488.. -Бібліогр. в кінці ст.2011-03-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3664

Допоможіть знайти підручник "Аудит в підприємствах торговельного бізнесу" Крисюк.

кучеренко ирина андреевна
2011-03-06
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Потрібний Вам посібник є у фондах нашої бібліотеки:

65.26 К82
Крисюк В.І. Аудит в підприємствах торговельного бізнесу : навч. посіб./ В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко; Європ. ун-т. -К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.-232 c.

Пропонуємо ще скористатись наступним сайтом:

посилання 1


< />    < />... 81 | 82 | 83 | 84 | 85| 86 | 87 | 88 | 89 | ... >>     >>>