Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2011-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3561

Характеристика трастових послуг.

2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Ш66
Шканова, Олена Миколаївна. Маркетинг послуг [Текст] : навч. посіб. / О.М.Шканова. - К. : Кондор, 2003. - 304 с. + Додатки. - Алф. покаж.: с.291-297 . -Бібліогр.: с. 298-299.

65.26 М31
Маслова, Світлана Олексіївна. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посіб. / С.О. Маслова, О.А. Опалов. - К. : Кондор, 2006. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190.

65.9(4УКР)26 Б 23
Банківські операції [Текст] : підруч. / А. М. Мороз ; за ред. А. М. Мороз. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : [б. и.], 2002. - 476 с.

65.9(4УКР) Ш 37
Шевченко, Раїса Іванівна. Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін / Р.І. Шевченко; Мін. освіти і науки України ; Ред.: Т.Зарембо. - К. : КНЕУ, 2003. - 276 с.

65.9(4УКР)26 Г 16
Галушка, Євген Омелянович. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Галушка ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. - Чернівці : Наші книги, 2009. - 336 с. : іл. - Бібліогр.: с. 321-326. - Предм. покажч.: с. 327-333. - Імен. покажч.: с. 334

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 62011-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3560

Добрий день!!! Допоможіть знайти наявні у бібліотеці матеріали на тему "Правовий статус підозрюваного, обвинуваченого на досудовому слідстві". Дуже дякую!!!!

Злата
2011-02-09
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!

67.9(4УКР)311 П 68
Права особи при затриманні, арешті, обшуку... [Текст] / Ін-т громадян. сусп-ва ; упоряд. Т. Нечипоренко. - 2-е вид., випр. та доп. - К. : [б. и.], 2003. - 16 с. - (Знайте свої права та вмійте їх захищати).

67.9(4УКР)311 Л68
Лобойко, Л. М. Кримінально-процесуальне право [Текст] : курс лекцій: Навч. посіб. / Л.М. Лобойко ; Юридична академія МВС України. - К. : Істина, 2005. - 456 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-7613-66-6 : 33.50 р.

67.9(4УКР)311 Г 65
Гончаров, Іван Данилович. Кримінально-процесуальне право України. Досудове слідство [Текст] : навч. посіб. / І.Д. Гончаров ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 248 с. - Бібліогр.: с. 239-247. - ISBN 966-364-082-0 : 33.50 р.

67.9(4УКР)311 С 86
Строган, Анна Юріївна. Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві [Текст] : монографія / А. Ю. Строган. - К. : Істина, 2009. - 456 с. : табл. - Бібліогр.: с.385-452 та у підрядк. прим.

67.9(4УКР)311 К82
Кримінально-процесуальне право України [Текст] : підручник / М. І. Пашковський, А. В. Мурзановська [та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Аленін ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. - Х. : Одіссей, 2009. - 816 с. - Бібліогр. наприкінці тем.

Лобойко, Л. Співвідношення імперативного і диспозитивного методів кримінально-процесуального права: сучасний стан та перспективи / Л. Лобойко // Право України. - 2005. - N6. - С. 79-83.

Малютін, І. Правові проблеми вдосконалення кримінально-процесуального законодавства України / І. Малютін // Право України. - 2004. - N10. - С. 79-80.

Маляренко, В. Становлення і розвиток кримінально-процесуального права на різних етапах історії України / В. Маляренко // Право України. - 2004. - N8. - С. 3-7. - Библиогр.: с.6-7.

Озерский І. До питання застосування деяких запобіжних заходів у кримінальному процесі України / Озерский І., Горбатенко Т. // Економіка. Фінанси. Право. - 2003. - № 3. - С.32 - 35.

Озерська, А. Правові гарантії обвинуваченого та шляхи їх вдосконалення у кримінальному процесі / А. Озерська // Право України. - 2004. - N8. - С. 36-39. - Библиогр.: с. 39.

Озерська, А. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого у кримінальному судочинстві / А. Озерська // Право України. - 2005. - N4. - С. 35-38.

Рогатюк, І. Перекваліфікація злочинних дій у кримінальному процесі: проблема юридична чи статистична / І. Рогатюк // Право України. - 2004. - N12. - С. 59-61.

Фесенко, Є. В. Об'єкт злочину під кутом зору теорії цінностей, а також опонентів цієї концепції / Є.В. Фесенко // Адвокат. - 2003. - N6. - С. 9-12.
2011-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3559

підскажіть яка є література, і електоронні джерела зокрема, на тему: відповідальність за порушення у сфері якості та безпеки сільськогосподарської продукції. Дякую

Юлія Володимирівна
2011-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами та інтернет - ресурсами:

Сокольська, Т. В.
Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції / Т. В. Сокольська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 160- 164.

Кайдашов, В.
Проблеми вдосконалення правового регулювання безпечності й якості сільськогосподарської продукції в умовах інтеграції України до міжнародних спільнот [Текст] / В. Кайдашов // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 11. - С. 116-118.

46.0
Б61
Білай, Дмитро Валерійович.
Загальне тваринництво та технології виробництва продукції тваринництва з основами стандартизації [Текст] : підруч. для підготов. фахівців екон. та інших нетехнол. спец. аграр. вищ. навч. закл. / Д. В. Білай. - К. : Кондор, 2008. - 344 с.

65.32
М71
Мищенко, Владимир Андреевич.
Организация заготовок и переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : [учеб. пособ. для студ. высш. учеб. зав. системы потребительской кооперации по спец. "Экономика и управление на предприятии", "Коммерческая деятельность", "Товароведение и экспертиза товаров"] / В. А. Мищенко, Л. В. Мищенко. - Минск : Изд-во Гревцова, 2008. - 344 с

65.29
В14
Вакуленко, Алла Вікторівна.
Управління якістю [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Вакуленко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 168 с.

65.050.2
В26
Векслер, Едуард Михайлович.
Менеджмент якості [Текст] : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 320 с

30.10
Т58
Топольник, Віра Григорівна.
Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Львів : Магнолія 2006, 2009. - 216 с

65.29
М76
Момот, Олександр Іванович.
Менеджмент якості та елементи системи якості [Текст] : навч. посібн. / О. І. Момот. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 368 с.

посилання 1

посилання 2

посилання 3

посилання 4

посилання 5

посилання 62011-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3558

Допоможіть будь-ласка скачати книгу національна економіка.наперед дякую

Хайнецька Юлія Олегівна
2011-02-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо переглянути наступні сайти:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 52011-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3557

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал за темою "Політична культура". Дякую!

Оленчин Вікторія
2011-02-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Радимо звернутись до таких джерел:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72011-02-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3556

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Політична культура". Гарно дякую.

Вікторія Вікторівна
2011-02-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Пропонуємо Вам список джерел за темою:

Остапенко М.А. Політична культура суспільства : навч. посіб./ М. А. Остапенко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. -К.: МАУП, 2008.-94 c.

Карнаух А. Проблеми становлення сучасної політичної культури в Україні [Текст] / Карнаух А. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 26- 31.

Золін, Андрій. Політична субкультура як частина загальної культури суспільства [Текст] / А. Золін // Політичний менеджмент. - 2007. - № 6. - С. 74 - 81.

Карнаух, Анна. Громадянська освіта як засіб формування політичної культури молоді [Текст] / А. Карнаух // Політичний менеджмент. - 2007. - № 6. - С. 82 - 88.

Добіжа, Василь Валерійович. Політична культура владної еліти в умовах суспільно-історичної трансформації [Текст] / В. В. Добіжа // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 726-732.

Харченко, Людмила Вікторівна. Політична культура регіональних політичних еліт: можливі підходи до вивчення (на прикладі Львівської області) [Текст] / Л. В. Харченко // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 4. - С. 27-32.

Ярова Є. Політична культура владної еліти в Україні: регіональний аспект / Є. Ярова // Персонал. - 2008. - N2. - С. 30- 38.

Проскуріна О. Політична культура України: сучасні проблеми та досвід становлення в умовах глобалізації (питання теорії та практики) [Текст] / О. Проскуріна // Наукові записки. - К. : ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. - Вип. 37. - С. 142 - 151.

Нагорна, Лариса. Політична культура і культура політики: етичні аспекти [Текст] / Л. Нагорна // Політичний менеджмент. - 2009. - № 6. - С. 14 - 24.
2011-02-06
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=3554

банкрутство як інститут економіки

2011-02-07
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Зверніться до наступних Інтернет-ресурсів:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7
посилання 8
посилання 9
посилання 10
посилання 11


< />    < />... 95 | 96 | 97 | 98 | 99| 100 | 101 | 102 | 103 | ... >>     >>>