Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-10-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1234

Допоможіть знайти книги з аналізу фінансовї стійкості підприємства

Німець Ольга Іванівна
2009-10-11
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Ознайомтесь, будь ласка, з наступною літературою. Ви можете отримати її в читальній залі нашої бібліотеки!

65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).
65.29
Г44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / О.О.Гетьман, В.М.Шаповал ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т, Дніпропетр. ун-т економіки та права . - К. : Центр навчальної літератури, 2007. - 308 с. : табл. + Додатки.

65.053
Г 70
Городня, Тетяна Анатоліївна.
Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. А. Городня. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 284 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 580 с. : мал. - Бібліогр.: с. 576-579.

65.9(4УКР)26
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.

65.053
Л64
Литвин , Богдан Миронович.
Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин , М. В. Стельмах ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с. 332-335.

65.9(4УКР)29
М23
Манів, Зіновій Олексійович.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / З.О.Манів, І.М.Луцький. - К. : Знання, 2004. - 584 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

Ковальська, К. В.
Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку [Текст] / К.В. Ковальська // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.

Денисенко, Микола Павлович.
Діагностика спроможності підприємства до інноваційної діяльності [Текст] / М.П. Денисенко // Проблеми науки. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Библиогр.: с. 38 (4 назв.)

Шаблиста, Л.
Механізм подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. - 2009. - № 6. - С. 53-64. - Бiблiогр. в пiдрядк. прим.