Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1661

Мито в системі непрямих податків

2009-12-02
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Лисенко, В.
Непрямі методи оподаткування: як засіб виявлення ухилень від сплати податків [Текст] / В. Лисенко // Вісник прокуратури. - 2003. - №9. - С. 71-80.

Данко, І. М.
Непрямі податки : їх вплив на фінансово-господарські рішення [Текст] : общественно-политическая литература / І.М. Данко // Фінанси України. - 2005. - №10. - С. 131-135.
Дудоров, О.
Непрямі методи оподаткування і кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів [Текст] / О. Дудоров // Підприємництво, господарство і право. - 2003. - №7. - С. 93-98.

339.543(094.5)(477)
М 66
Митна справа в Україні [Текст] : збірник нормативних актів: Митний кодекс в Україні. Нормативно-правові акти. Загальні положення. Організація і управління. Митний контроль. Митне оформлення. Митний тариф. Митні збори. Відповідальність. / Ред. В.С Ковальський. - К. : Юрінком Інтер, 2002. - 448 с. -
67.9(4УКР)301
М66
Митний кодекс України [Текст] : станом на 15 січня 2003 року / Ред. Н.М. Гайдук. - К. : Атіка, 2003. - 160 с.

339.5(075.8)
В 57
Владимиров, Костянтин Миколайович.
Митне регулювання [Текст] : навч. посібник / К.М. Владимиров, В.Ю. Бардачова. - 2-е вид. - Херсон : Олді-плюс, 2002. - 336 с.

339.543(477)/В 41-346955
Вивчаємо митне законодавство. Тематичні завдання. Тести [Текст] : посібник / За заг. ред. О.Б. Єгоров, Уклад.: П.Я. Бабічева, Н.О. Воронцова та ін. - Одеса : ПЛАСКЕA, 2004. - 272 с.

65.9(4УКР)8
М66
Митний контроль та митне оформлення [Текст] : навч. посіб. / За ред. М.М. Каленський, П.В. Пашко, Авт. - упоряд. Л.С. Бакуменко та ін. - К. : Знання, 2002. - 288 с. + Додатки с. 258-284. - (Митна справа в Україні). - Бібліогр.: с. 246-255.

67.9(4УКР)302
Г27
Гега, Петро Терентійович.
Основи податкового права [Текст] : навч. посіб. / П.Т. Гега, Л.М. Доля. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2003. - 302 с. - ISBN 966-620-170-4 : 9.48 грн.
ББК

65.9(4УКР)26
О58
Онисько, Стефанія Михайлівна.
Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 310 с. : табл. - Алф. покаж.: с. 285-. -Бібліогр.: с. 304-308.

67.9(4УКР)302
О75
Основи податкового законодавства [Текст] : збірка основних законодавчих актів / Міністерство освіти і науки України, Харківський національний економічний університет ; Уклад. Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. - 3-є вид., перероб. і доп. - Х. : ІНЖЕК, 2006. - 454 с.
65.26
Е91
Ефимова, Светлана Александровна.
Краткий курс по налогам и налогообложению [Текст] : [учеб. пособ.] / С. А. Ефимова. - М. : Окей-книга, 2008. - 176 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Загл. обл. : Налоги и налогообложение. -

65.9(4УКР)26
М12
Маглаперідзе, Алла Сергіївна.
Податковий менеджмент [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / А. С. Маглаперідзе, В. В. Храпкіна ; М-во освіти і науки України, Макіївський екон.-гуманіт. ін.т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 328 с. : табл. - Бібліогр.: с. 323-327. - 67.9(4УКР)302
К95
Кучерявенко, Микола Петрович.
Податкове право України [Текст] : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко ; М-во освіти і науки України. - К. : Правова єдність, 2008. - 704 с. -

67.9(4УКР)302
С 40
Система оподаткування в Україні [Текст] : зб. законодавчих актів зі змінами та допов. станом на 1 січня 2008 року / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; упоряд. М. П. Кучерявенко ; М. В. Жернаков. - Х. : Право, 2008. - 784 с. : табл.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6