Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-12
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1768

Допоможіть знайти методикута послідовність проведеня аудиту власного капіталу та розрахунків з засновниками,їх завдання

Борисова Наталя Вікторівна
2009-12-15
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)26
К 90
Кулаковська, Людмила Петрівна. Основи аудиту [Текст] : навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України І-ІV рівнів акредитації / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. : Каравела ; Львів : Новий Світ- 2000, 2002. - 504 с.

65.9(4УКР)26
Г 65
Гончарук, Яків Андрійович. Аудит [Текст] : навч. посіб. / Я.А. Гончарук, В.С. Рудницький. - Львів : Світ, 2002. - 296 с.

65.9(4УКР)26
П 44
Податковий аудит [Текст] : навчальний посібник / Держ. податкова адмін. України Академія держ. подот. служби ; Онищенко В.А., Микитенко Т.В., Сахненко О.М. та ін. - Ірпінь : Академія ДПС Ураїни, 2003. - 398 с.

65.9(4УКР)26
Б 93
Бутинець, Франц Францович. Аудит [Текст] : підручник / Ф.Ф. Бутинець. - 2-е вид., переробл. та доп. - Житомир : Рута, 2002. - 672 с.

65.9(4УКР)26
К13
Кадуріна, Людмила Олексіївна. Основи аудиту [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Слово, 2003. - 184 с. - Бібліогр.: с. 183.)

65.9(4УКР)26Д 67
Дорош, Ніна Іванівна. Аудит: методологія і організація [Текст] : монографія / Н.І. Дорош. - К. : Знання, 2001. - 404 с.

65.9(4УКР)26
Б 75
Бодюк, Адам Васильович. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А.В. Бодюк. - К. : Кондор, 2005. - 356 с.

65.26
К82
Крисюк, Володимир Іванович. Аудит в підприємствах торговельного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / В.І. Крисюк, Н.М. Крисюк, О.В. Юрченко ; Європ. ун-т. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 232 с. : табл. + Додатки.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович. Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Лень, В. А. Нехай ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 253-255.

65.052.9(4УКР)2
Л46
Лень, Василь Степанович. Облік і аудит у страхових організаціях [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 408 с. : табл. - Бібліогр.: с. 404-407.

65.052
І 21
Іванова, Наталія Анатоліївна. Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / Н. А. Іванова, О. В. Ролінський ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.

65.052.9(4УКР)
В 65
Войнаренко, Михайло Петрович. Податковий облік і аудит [Текст] : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. - К. : Академія, 2009. - 376 с. : рис., табл. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с. 372-375.