Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-12-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=1863

Добрий день. Допоможіть будь ласка з підбором літератури до курсової роботи на тему "Діагностика ресурсного потенціалу на підприємстві". Дякую.

Тєбєнькова Юлія Юріївна
2009-12-24
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29 Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153

65.9(4УКР)29 П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.29 П 83
Протопопова, Валентина Остапівна. Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.29 Е 45
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; За ред. А.В. Шегда. - 2-е вид., стереотип. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 335 с.

65.29 А94
Афанасьєв, Микола Васильович. Оцінка ефективності організаційно - технічних заходів [Текст] : навч. посіб. / М.В. Афанасьєв, Л.І. Телишевська, В.І. Рудика ; Харк. держ. екон. ун-т. - Х. : ІНЖЕК, 2003. - 288 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 201-207.

65.29 Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна. Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

65.29 К 90
Кулішов, Володимир Васильович. Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

65.9(4УКР)31 Л 64
Литвин , Богдан Миронович. Економіко-аналітична діяльність в організації [Текст] : підручник / Литвин Б.М. ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 352 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-351.

65.9(4УКР)29 Е 45
Економіка підприємства: теорія і практикум [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. І. Блонська, Т. Г. Васильців, С. С. Гринкевич [та ін.] ; за ред. Н. Г. Міценко ; О. І. Ященко ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 688 с. : рис., табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 554-565 та наприкінці тем.