Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-01-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2075

Доброго дня!!! Допоможіть будь ласка знайти матеріал по темі:Методика викладання менеджменту

Ігор Маг
2010-01-27
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Шановний читач! Радимо скористатись наступними джерелами:
Баєва О.
Case-study як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять [Текст] / Баєва О. // Персонал. - 2007. - № 5. - С. 72- 75. -

Смолінська, О. Є.
Кейс- стаді організаційної культури: методика дослідження і методика викладання / О. Є. Смолінська // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 1. - С. 51- 59.

Баєва О.
CASE-STUDY як форма інтерактивного вивчення студентами менеджменту: загальні принципи організації та проведення практичних занять [Текст] / Баєва О. // Персонал. - 2007. - № 6. - С. 70- 73.

посилання 1
посилання 2
посилання 3

88.5
Щ 61
Щербан, Т. Д.
Теорія навчального спілкування і методики викладання [Текст] : рекомендовано Мин.образования / Т.Д. Щербан; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. - Мукачево : Карпатська вежа, 2002. - 46 с.
33-057.212
З-17
Зайцев, Михаил Григорьевич.
Методы оптимизации управления для менеджеров [Текст] : компьютерно-ориентированный подход: Учеб. пособие / М.Г. Зайцев. - М. : Дело, 2002. - 304 с.

65.050.2
Р83
Рудінська, Олена Володимирівна.
Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка. Корпоративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В.Рудінська, С. А.Яроміч, І. О.Молоткова ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 336 с. - Бібліогр. в кінці розд. -
65.29
О-92
Охріменко, Алла Григорівна.
Основи менеджменту [Текст] : навч. посіб. / А.Г. Охріменко ; Міністерство освіти і науки України, Київський університет туризму, економіки і права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 132 с. : табл. - Бібліогр.: с. 129-130. -

65.050.2
С79
Степанов, В'ячеслав Миколайович.
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В.М. Степанов, Т.І. Пішеніна ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Ун-т Україна, 2004. - 216 с. - Бібліогр.: с. 202-204.

65.29
М26
Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Балабанова та ін.; За ред. Л.В. Балабанова. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2004. - 360 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 349-354.
65.050.2
П14
Палеха, Юрій Іванович.
Менеджмент для початківців [Текст] : навч. посіб. / Ю. І.Палеха ; Європ. ун-т. - 3-тє вид., доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - 220 с. : табл.
65.050.9(4УКР)2
Д79
Дубич, Клавдія Василівна.
Основи теорії управління та менеджменту [Текст] : навч. посіб. / К. В.Дубич, О. Г.Кірічок, В. К.Процюк ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Пектораль, 2005. - 104 с.
65.29
С77
Старостіна, Алла Олексіївна.
Ризик - менеджмент : теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка : Кондор, 2004. - 200 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 191-196.
65.050.2
З91
Зубенко, Людмила Григорівна.
Ділові папери в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Зубенко, В.Д. Нємцов, М.О. Чупріна. - К. : ЕксОб, 2002. - 272 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 266-268.

65.050.2
С 69
Соціальний менеджмент [Текст] : опорний конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів " спеціаліст ", "магістр" спеціальності 7.050104 " Фінанси " напрямку підготовки 0501 " Економіка та підприємництво" / Київський національний торговельно-економічний університет ; Уклад. І.П. Миколайчук. - К. : [б. и.], 2005. - 85 с. : табл. - Бібліогр.: с. 82-85. - 14.50 грн

65.050.2
П69
Практичний менеджмент для працівників органів місцевого самоврядування [Текст] / упоряд. І. Стрижак. - К. : [б. и.], 2007. - 208 с. - 10 грн.

65.050.2
М50
Менеджмент [Текст] : понятійно-термінологічний словник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; За ред. Г.В. Щокін та ін. - К. : МАУП, 2007. - 744 с. - Покаж.: с. 721-740.

65.29
О 60
Операционный антикризисный менеджмент [Текст] / А. Ю. Шатраков [и др.]. - М. : Экономика, 2008. - 384 с.

65.050.2
В26
Векслер, Едуард Михайлович.
Менеджмент якості [Текст] : навч. посіб. / Е. М. Векслер, В. М. Рифа, Л. Ф. Василевич ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 320 с. : рис. - Бібліогр.: с. 289-296.

65.050
О 75
Осовська, Галина Володимирівна.
Комунікації в менеджменті [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - К. : Кондор, 2008. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.211-212 та на почат. робіт.

65.050.2
Б 20
Балабанова, Людмила Веніамінівна.
Паблік рилейшнз [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - К. : Професіонал, 2008. - 528 с. : рис., табл. - (Школа маркетингового менеджменту). - Бібліогр.: с.374-386 . - Імен. покажч.: с.400-419.

65.9(4УКР)26
Б 56
Бечко, Петро Кузьмович.
Податковий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса ; М-во освіти і науки України, М-во аграр. політики України, Уман. держ. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 283-287.