Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-03-30
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2439

Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали з теми "Інформаційні технології в навчанні економістів"

Березюк Т. П.
2010-03-31
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф


Відповідь:

Зверніть увагу!

65.050.9(4УКР) В 61
Вовчак, Іван Сільвестрович. Інформаційні системи та компюиерні технології в менеджменті [Текст] : навч. посібник для інженерно-економ. та економ. спеціальностей ВНЗ / І.С. Вовчак; Теорнопільський держ. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 286 с.

65.9(4УКР)26 Р 59
Рогач, Іван Федорович. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 2-е вид., перероб . доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.

65 І-74
Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : посіб. / За ред. В.С. Пономаренко. - К. : Академія, 2002. - 544 с. : табл. + Додатки. - (Альма-матер). - Бібліогр.: с.514-516 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 517-542.

65.052 І 23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 335-338.

65.42 А64
Ананьєв, Олександр Миколайович. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 584 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 581-583.

65.052.2 К49
Клименко, Олександр Володимирович. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Клименко ; Міністерство освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 319.

65.29 П30
Петренко, Василь Родиславович. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст] : лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 452-455.

65.052 І-23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С. В. Івахненков. - 4-е вид., випр. і допов. - К. : Знання, 2008. - 344 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 335-338.

60.6 О 66
Орленко, Наталія Станіславівна. Інформаційні системи і технології в статистиці [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н. С. Орленко ; редкол. О. Д. Шарапов [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К. : КНЕУ, 2008. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 282.

32.81 К 26
Карпенков, С. Х. Современные средства информационых технологий [Текст] : учеб. пособ. / С. Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 400 с. : рис.

32.97 М 17
Максимов, Николай Вениаминович. Современные информационные технологии [Текст] : учеб. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 512 с. : ил., табл.