Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2477

допоможіть,будь-ласка,підібрати літературу для складання програми шкільного спецкурсу "Самовдосконалення особистості"

Ковальова Олена
2010-04-08
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

74.2
В 64
Вознюк Н.М.
Етико-педагогічні основи формування особистості : Навч. посіб./ Н.М. Вознюк; М-во освіти і науки України, Нац. аграрний ун-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2005.-200 c.. -Бібліогр.: с. 183-193.

88.37
З 13
Завгородня О.В.
Психологія художньо обдарованої особистості: гендерний аспект : монографія/ О. В. Завгородня; Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С.Костюка. -К.: Наук. думка, 2007.-264 c.. -Бібліогр.: с. 227-248.

88.37
Ж74
Життєві домагання особистості : кол. монографія/ Т. М. Титаренко [та ін.]; Ін-т соц. та політ. психології. -К.: Педагогічна думка, 2007.-456 c.

88.37
Я14
Яблонко В.Я.
Психолого - педагогічні основи формування особистості : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]/ В. Я. Яблонко; М-во освіти і науки України, Одеський держ. ун-т ім. І.І. Мечникова, Миколаїв. навч.-наук. ін-т. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-258 c.

88.37
В18
Варій М.Й.
Психологія особистості : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. Й. Варій; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. -К.: Центр учбової літератури, 2008.-592 c.. -Бібліогр. наприкінці глав.

К 74.26
К34
Кельбас О.І.
Розвиток творчої особистості засобами краєзнавства : метод. рек./ О. І. Кельбас; Закарпат. ін-т. післядиплом. пед. освіти, Відділ освіти Іршавської держадміністрації, Метод. кабінет. -Ужгород: Ґражда, 2009.-120 c.

74.6
Г 52
Главацька О.Л.
Основи самовиховання особистості : [навч.-метод. посіб.]/ О. Л. Главацька. -К.: Кондор, 2008.-228 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 222-224.

88.37
З-12
Заброцький М.М.
Психологія особистості : навч. посіб. для вищ. навч. закл./ М. М. Заброцький, О. М. Савиченко, І. М. Тичина; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. -[3-є вид.]. -К.: Освіта України, 2009.-364 c.
88
П 86
Психологія та педагогіка : навч. посіб./ М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана; авт. кол. Л А. Колесніченко ; : М. В. Артюшина, О. М. Котикова [та ін.] ; за заг. ред. Л А. Колесніченко. -К.: КНЕУ, 2008.-408 c.

88.8
Ш16
Шадських Ю.Г.
Психологія і педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти/ Ю. Г. Шадських. -2-е вид., випр.. -Львів: Магнолія 2006, 2009.-320 c. :a-іл. -(Вища освіта в Україні). -Бібліогр.: с. 314-319.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7