Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-13
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2507

Добрий день. Я студентка. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Особливості інфраструктури підприємства в сучасний період". Дякую

Сідько Анастасія Олександрівна
2010-04-14
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Березін О.В.
Економіка підприємства : навч. посіб./ О. В. Березін. -К.: Знання, 2009.-392 c. :a-рис.. -(Вища освіта ХХІ століття). -Бібліогр.: с. 381-390.

Верхоглядова Н.І.
Економіка підприємства : навч. посіб./ Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова; М-во освіти і науки України. -К.: "Видавничий дім "Професіонал", 2008.-384 c.

Грещак М.Г.
Внутрішній економічний механізм підприємства : Навч.-метод. посібник/ М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. -К.: КНЕУ, 2001.-103 с.

Економіка підприємства ( в питаннях і відповідях ) : навч. посіб./ І.І. Цигилик [та ін.]. -Вид. 2-е вид., доп. та перероб.. -К.: Центр учбової літератури, 2007.-214 c.

Економіка підприємства : Навч. посібник/ Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка; За ред. А.В. Шегда. -2-е вид., стереотип. -К.: Знання- Пресс, 2002.-335 с

Забродська Л.Д.
Стратегічне управління: реалізація стратегії : Навч. пос. для студ.вищих навч. закл./ Л.Д. Забродська. -Х.: Консум, 2004.-208 c.. -Бібліогр.: с. 205-206.

Кулішов В.В.
Економіка підприємства: теорія і практика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти/ В. В. Кулішов; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. -Вид. 2-е, перероб. і доп.. -Львів: Магнолія 2006, 2008.-208 c.

Макаровська Т.П.
Економіка підприємства : Навч. посіб./ Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар; Міжрегіональна академія управління персоналом. -К.: МАУП, 2003.-304.

Осовська Г.В.
Менеджмент організацій : Навч. посіб./ Г.В. Осовська, О.А. Осовський. -К.: Кондор, 2005.-860 с. -Бібліогр.: с. 837-853.

Пєліхов Є.Ф.
Економіка сучасного підприємства : навч.-метод. і практ. посіб./ Є. Ф. Пєліхов; М-во освіти і науки України. -К.: Хай-Тек Прес, 2009.-344 c. :a-рис.. -Бібліогр.: с. 279-283.

Сідун В.А.
Економіка підприємства : Навч. посіб./ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.

Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб./ І.З. Должанський та ін; М-во освіти і науки України, Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. -К.: Центр навчальної л-ри, 2006.

Хомяков В.І.
Менеджмент підприємства : Навч. посіб./ В.І.Хомяков. -2-е вид., перероб. і доп.. -К.: Кондор, 2005.-434 c. + Додатки. -Бібліогр.: с. 426-429.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5