Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-04-18
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2537

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для написання курсової роботи на тему "Удосконалення обліку оплати праці". Дякую.

женя
2010-04-19
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

Бутинець Ф.Ф.
Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинець; Міністерство освіти і науки України, Житомирський державний технологічний ун-т. -4-те вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2006.-528 c.

Бухгалтерський облік : Навч. посіб. з виконання практ. задач/ І.І. Сахарцева та ін.; За ред. І.І. Сахарцева. -К.: Кондор, 2005.-554 c.

Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник/ За ред. Ф.Ф. Бутинець. -5-е вид., доп. і перероб. -Житомир: Рута, 2003.-736 с.

Верига Ю.А.
Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. Коментар : навч. посіб./ Ю. А. Верига, Г. І. Зима; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-656 c.

Даньків Й.Я.
Бухгалтерський облік : підручник/ Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . -К.: Знання, 2007.-472 c. :a-іл. -(Вища освіта ХХІ століття).

Згурський О.
Актуально про облікову політику : облікова політика, документообіг, практика, нормативна база/ О. Згурський, М. Коцупатрий. -Вид. 2-е, переробл. та допов.. -К., 2009.-144 c.

Лень В.С.
Стандарти бухгалтерського обліку в Україні : навч. матеріали для студ. вищ. навч. закл. екон. спец./ В. С. Лень. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-440 c.

Лишиленко О.В.
Бухгалтерський облік : підручник/ О. В. Лишиленко. -3-тє вид., переробл. і допов.. -К.: Центр учбової літератури, 2009.-672 c.

Організація бухгалтерського обліку : Підручник/ Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун; За ред. Ф.Ф. Бутинець. -3-є вид., доп. і перероб.. -Житомир: Рута, 2002.-592 c.

32 положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності : зб./ відп. за вип. Є. К. Пашутинський. -К.: КНТ, 2008.-308 c.

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7