Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-05-07
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2664

Доброго дня! Підкажіть де можна знайти інформацію про впровадження інформаційних технологій у практиці податкового контролю з метоб підвищення його результативності. Дякую!

Наталія
2010-05-11
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

32.81 Г 92
Гряділь, Іван Іванович. Нові інформаційні технології [Текст] / І. Гряділь, С. Гряділь, Т. Гряділь. - Ужгород : [б. и.], 2002Закарпаття. - 60 с.

65.050.9(4УКР) В 61
Вовчак, Іван Сільвестрович. Інформаційні системи та компюиерні технології в менеджменті [Текст] : навч. посібник для інженерно-економ. та економ. спеціальностей ВНЗ / І.С. Вовчак; Теорнопільський держ. техніч. ун-т ім. І. Пулюя. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 286 с.

65.9(4УКР)26 Р 59
Рогач, Іван Федорович. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посібник / І.Ф. Рогач, М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк. - 2-е вид., перероб . доп. - К. : КНЕУ, 2001. - 239 с.

65.29 А 72
Антонов, Валерій Миколайович. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 432 с. + Додатки. - Бібліогр.: с. 403-404.

32.97 П 32
Підготовка інструкторів у сфері інформаційних та комп`ютерних технологій: Використання комп'ютерів та мережі Інтернет для розвитку суспільства [Текст] : посіб. для учасників програм. - [Б. м. : б. и.], 2002. - 128 с. : іл + Додатки с. 118- 125. - 8 грн.

65.052 І 23
Івахненков, Сергій Володимирович. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посіб. / С.В. Івахненков. - 3-є вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2006. - 352 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 335-338.

32.81 Х76
Хоменко, Лев Григорович. Електронна інформаційна цивілізація: досвід розбудови в Україні [Текст] : монографія / Л.Г.Хоменко. - К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2004. - 208 с. : іл.

65.42 А64
Ананьєв, Олександр Миколайович. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності [Текст] : підручник / О.М. Ананьєв, В.М. Білик, Я.А. Гончарук. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 584 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 581-583.

67.9(4УКР)301 К49
Клименко, Ілона Вікторівна. Технології електронного урядування [Текст] : навч. посіб. / І.В.Клименко, К.О.Линьов. - К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. - 192 с. - (Бібліотека молодого державного службовця).

65.050.2 Н72
Новак, Валентина Олексіївна. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.О. Новак, Л.Г. Макаренко, М.Г. Луцький ; Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний ун-т, Інститут економіки та менеджменту. - К. : Кондор, 2007. - 464 с. : іл. - Бібліогр.: с. 459-462.

65.052.2 К49
Клименко, Олександр Володимирович. Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Клименко ; Міністерство освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 319.

65.29 П30
Петренко, Василь Родиславович. Інформаційні системи і технології маркетингу [Текст] : лабораторний практикум для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Петренко, І. Г. Кротюк, О. П. Костенко ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с. 452-455.

76.0(4УКР) Б81
Бондар, Юрій Володимирович. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства [Текст] : монографія / Ю. В. Бондар ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 184 с. - Бібліогр.: с. 166-183.

65 М 22
Мамченко, Світлана Дмитрівна. Економічна інформатика [Текст] : практикум : навч. посіб. / С. Д. Мамченко, В. А. Одинець. - К. : Знання, 2008. - 712 с. : рис., табл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 708-710.

32.97 М 17
Максимов, Николай Вениаминович. Современные информационные технологии [Текст] : учеб. / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2008. - 512 с. : ил., табл.

32.81 К 26
Карпенков, С. Х. Современные средства информационых технологий [Текст] : учеб. пособ. / С. Х. Карпенков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 400 с. : рис.