Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2010-09-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=2862

Добрий день!
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу по темі "Банківська справа в Україні".

Юлія
2010-09-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
65.9(4УКР)26 Б 23
Банківська справа [Текст] : навч. посібник / Тернопільська академія народного господарства ; За ред. Р.І. Тиркала. - Тернопіль : Карт-бланш, 2001. - 317 с. - (Банки і біржі). - ISBN 966-7952-00-2 : 25 р.

65.9(4УКР)26 Е 64
Енциклопедія банківської справи України [Текст] / редкол. В. С. Стельмах ; В. Б. Альошин [та ін.] ; відпов. за вип. Ю. Г. Попсуєнко. - К. : Молодь : Ін Юре, 2001. - 680 с. : іл ; Додатки: с.573-663 + вкл. 88 с. - ISBN 966-7615-21-9 (в опр.) : 60 грн, 82.94 грн

65.26П31
Петрук, Олександр Михайлович. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О.М.Петрук. - К. : Кондор, 2004. - 464 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 966-7982-83-1 : 28 грн.


65.9(4УКР)26 О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 410 с. + Додатки с. 347-409. - ISBN 966-8365-132-0 (в опр.) : 28 грн.


65.9(4)26 К78
Кравець, Віктор Михайлович. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність [Текст] : научное издание / В.М. Кравець, О.В. Кравець. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 472 с. - Бібліогр.: с. 467-468. - ISBN 966-7767-73-6 : 52 грн

65.9(4УКР)26 Б23
: справочное издание, Т. 1 / Авт.-упоряд. В.В. Болгов, Відп. за вип. І.В. Болгов. - К. : Українська юридична група, 2004. - 128 с. : іл. - Покаж.: с. 121-122. - ISBN 966-96390-1-8 (в опр.) : 20 грн.

65.9(4УКР)26 А28
Адамик, Богдан Петрович. Центральний банк і грошово - кредитна політика [Текст] : навч. - метод. посіб. / Б. П.Адамик ; Терноп. держ. екон. ун-т. - Тернопіль : [б. и.], 2005. - 160 с. - Бібліогр.: с. 157-160. - ISBN 966-795-205-3 : 25 грн.

65.26 В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна. Міжнародний банківський бізнес: базові категорії, поняття, терміни [Текст] : навч. словник-довідник / Л.А. Віднійчук-Вірван. - 2-е вид., виправлене і доп. - Львів : Магнолія плюс, 2005. - 312 с. - (Міжнародний бізнес) (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-8340-49-3 (в опр.) : 29.70 грн.

65.26 Є30
Єгоричева, Світлана Борисівна. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах [Текст] : навч. посіб. / С.Б.Єгоричева. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 208 с. : мал. - Бібліогр.: с. 205-207. - ISBN 978-966-364-485-1 (в опр.) : 37.50 грн.

65.9(4УКР)26В 61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. - Львів : Новий Світ - 2000, 2008. - 560 с. : табл., іл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-418-059-4 (в опр.) : 83.20 грн

65.9(4УКР)26 В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна. Кредит і банківська справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейкін. - К. : Знання, 2008. - 568 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем. - ISBN 978-966-346-588-3 (в опр.) : 165.60 грн

67.9(4УКР)304.2 К72
Костюченко, Олег Анатолійович.
Правові аспекти банківської діяльності [Текст] : посіб. із проблем банк. права / О. А. Костюченко ; Міністерство освіти і науки України, Акад. адвокатури України. - К. : Криниця, 2003. - 320 с. - ISBN 966-7575-50-0 : 15 грн.

65.26 Б87
Бритченко, Игор Геннадьевич. Системность банковского дела и реальный капитал [Текст] / И. Г. Бритченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т экон.-правовых исслед., Макеев. экон.-гуманит. ин-т. - Донецк : ИЭПИ НАН Украины, 1998. - 134 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 131-133. - ISBN 966-7519-23-6 : 6 грн