Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-05
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=418

Допоможіть знайти видання і наукові статті за автором Мікловда Василь Петрович. Дякую

Яцко Максим
2009-03-05
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

Агропромислове виробництво регіону в умовах ринкових трансформацій: монографія / В.П. Мікловда, М.В. Газуда; Ужгород. нац. ун-т. — Ужгород: Ліра, 2008. — 224 с. — Бібліогр.: с. 212-222. — укp.
Проаналізовано регіональні особливості розвитку агропромислового виробництва за умов ринкових трансформацій. Обгрунтовано об'єктивний характер трансформаційних процесів в аграрному секторі економіки за умов становлення різних альтернативних форм земельної власності. Описано особливості відтворювальних процесів у провідних сферах агропромислового виробництва за видами економічної діяльності. Визначено шляхи перспективного вдосконалення аграрного виробництва, розвитку харчової промисловості, розширення масштабів екологоврівноваженої агропромислової діяльності в контексті переходу на модель сталого самовідтворюваного й екологобезпечного розвитку.


Науковий вісник Ужгородського державного університету. Сер. Економіка. Вип. 2 / Ред.: В.П. Мікловда. — Ужгород, 1999. — 424 с. — укp.
Наведено результати регіональних соціально-економічних досліджень, зокрема, проблеми формування та реалізації стратегії регіональної політики, взаємодії з Європейським Союзом, питань теорії та методології формування регіонального ринку праці, ролі рекреаційних систем у господарському комплексі регіону тощо. Висвітлено значення малих підприємств у розвитку економіки країни, роль інноваційної діяльності у забезпеченні еколого-економічної стійкості аграрного виробництва, земельні відносини за умов трансформації форм власності, правові та організаційно-методичні засади забезпечення якості та сертифікації продукції за нових умов господарювання. Розглянуто вплив процесів приватизації власності на ефективність діяльності підприємства, соціально-економічну природу прибутку в промисловості, його функції та значення в забезпеченні ефективності господарювання. Охарактеризовано особливості застосування майнового підходу для оцінки підприємств у перехідний період. Визначено нові напрямки розвитку оптимізаційних моделей коректування валютного курсу в системі фіксованих валютних курсів. Особливу увагу приділено питанням бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту.


Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ред.: В.П. Мікловда. — Ужгород, 2004. — 195 с. — (Економіка; Вип. 16). — укp.
Висвітлено стратегію соціально-економічного розвитку гірських районів Закарпаття. Проаналізовано регіональні особливості функціонування та розвитку соціальної сфери закарпатського села, напрями підвищення ефективності виробництва продукції тваринництва в господарствах гірської зони краю. Розглянуто економіко-правові питання дослідження форм і напрямів вдосконалення інвестиційної діяльності за умов прикордонного регіону. Розкрито науково-методологічні основи системи планування прикордонних регіонів України та Угорщини, визначено перспективи розвитку зовнішньоторговельного товарообігу між країнами.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР-4ЗАК)я54
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж68850/Ек.


Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ред.: В.П. Мікловда. — Ужгород, 2002. — 190 с. — (Економіка; Вип. 12). — укp.
Висвітлено соціально-економічну ефективність виробництва екологічно чистої продукції сільського господарства в Карпатах, використання і охорони природних ресурсів Закарпаття. Розглянуто питання оренди землі у регіоні за сучасних умов, проблеми формування інфраструктури туристичної галузі, деякі особливості соціально-економічного розвитку Західного регіону за формування ринкових відносин. Проаналізовано розвиток та шляхи підвищення ефективності функціонування промислових підприємств на Закарпатті, розвиток соціальної інфраструктури села. Наведено характеристику організаційних форм комерційних підприємств. Описано форми транскордонного співробітництва в аспекті регіональної інтеграції України у світовий економічний простір. Визначено шляхи удосконалення механізму регулювання міжнародного міжрегіонального співробітництва прикордонних регіонів держави, орієнтири її національного розвитку у сучасному глобалізаційному світі в ХХІ ст. Висвітлено особливості сучасної системи кредитування, чинну систему державного фінансового контролю та шляхи її реформування, проблеми впровадження автоматизованих систем обліку, становлення і розвиток аудиту в період формування ринкових відносин в Україні.


Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ред.: В.П. Мікловда. — Ужгород, 2002. — 213 с. — (Економіка; Вип. 11). — укp.
Викладено методичні підходи до формування територіальних концепцій економічного розвитку. Висвітлено особливості рентних відносин у системі природокористування за перехідної економіки. Проаналізовано сучасний стан використання матеріально-технічної бази рекреації і туризму на Львівщині, сучасний інвестиційний клімат в туристично-рекреаційному комплексі країни. Описано процес становлення малого підприємництва в Україні, зокрема на Закарпатті, стан економічного розвитку суб'єктів малого підприємництва у регіоні. Визначено фактори, що негативно впливають на розвиток малих промислових підприємств. Розкрито теоретичні аспекти сутності фінансових ресурсів за умов трансформування ринку, особливості бухгалтерського обліку за формування ринкової економіки України, деякі аспекти історії та проблем аудиту в країні.


Область еколого-економічного розвитку (до постановки питання про формування концепції соціально-економічного розвитку Закарпатської області) / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич. — Ужгород, 1999. — 66 с. — укp.
Викладено концепцію розвитку Закарпаття як еколого-економічної території, вважаючи її перспективною моделлю економічного відродження краю. З ринкових позицій автори обгрунтовують політику формування регіональних пріоритетів, організації господарських систем, що забезпечують інтегрованість територіального господарства, формування сектора домашніх господарств як основи ринкових перетворень на селі та розв'язання найскладнішої соціальної проблеми - зайнятості.


Організація та розвиток прикордонного співробітництва в Закарпатті / В.П. Мікловда, С. Слава, С.В. Сембер // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період: Зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 2. — С. 344-360. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР-4ЗАК)8
Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69299


Регіональні механізми розвитку і підтримки малого підприємництва: моногр. / В.П. Мікловда, В.І. Варцаба, М.М. Пітюлич, О.Я. Сідун. — Ужгород: Карпати, 2005. — 152 с. — Бібліогр.: с. 135-136. — укp.
Розглянуто комплекс проблем, пов'язаних з формуванням регіональних механізмів розвитку та підтримки малого підприємництва. Проаналізовано теоретичні засади та соціально-економічну сутність підприємництва, визначено економічну ефективність його функціонування в Закарпатській області. Висвітлено вплив малого бізнесу на вирішення проблеми зайнятості та зростання доходів населення.


Ринкова трансформація економіки регіону (на матеріалах Закарпатської області) / В.П. Мікловда. — Ужгород: Карпати, 2000. — 185 с. — укp.
Проаналізовано витоки системної економічної кризи на Закарпатті. Значну увагу приділено науковому обгрунтуванню пріоритетності розвитку таких галузей, як лісовий комплекс, рекреація, сектор домашніх господарств, а також особливостям їх функціонування у ринковому середовищі. Запропоновано шляхи розв'язання проблеми зайнятості як однієї з найскладніших соціальних проблем регіону.


Фінансовий механізм налагодження інноваційно-інвестиційної діяльності в регіонах = Financial mechanism f ganization of innovation investment activity in regions / В.П. Мікловда, В.І. Попадинець, М.М. Тупиця, О.А. Хименко // Наука та інновації. — 2008. — 4, N 1. — С. 96-106. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.
Simple, reliable transparent mechanism of sustainable improvement of socioeconomic balancing providing of regional development (regions, districts, cities etc) is proposed. It supposes implementation of new efficient fms of innovation investment cooperation between scientists technicians, businessmen, local authities community, using mainly local energy, raw material, technological, material human resources.

Мікловда, В.
Енциклопедія з історії економічних теорій [Текст] : [Рецензія] / В. Мікловда, І. Мешко // Економіка України. - 2006. - N12. - С. 84-86
Рец. на кн. : Історія економічних учень : Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: "Знання", 2004. - 1300 с.

Інтернет - ресурси:
посилання 1
посилання 2