Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=499

Доброго дня!
Допоможіть будь-ласка відшукати літературу по запиту "інвестиційна привабливість підприємства"
Дякую!

Моісеев Дмитро
2009-03-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Пропонуємо Вашій увазі літературу:


65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление инвестициями предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 480 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.3).
65.29
В36
Верхоглядова, Н. І.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370.
65.26
В61
Вовчак, Ольга Дмитрівна.
Інвестування [Текст] : навч. посіб. / О.Д. Вовчак. - Львів : Новий Світ, 2006. - 544 с. : табл. + Додатки с. 537-543. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр. у кінці тем.
65.29
Г 44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. - Бібліогр.: с. 482-483.
65.9(4УКР)
Д 33
Денисенко, Микола Павлович.
Основи інвестиційної діяльності [Текст] : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Денисенко. - К. : Алерта, 2003. - 338 с.
65.29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 580 с. : мал. - Бібліогр.: с. 576-579.
65.26
І 58
Інвестування [Текст] : підручник / В. М. Гриньова [та ін.]. - К. : Знання, 2008. - 456 с.
65.9(4УКР)
М 14
Майорова, Тетяна Володимирівна.
Інвестиційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Т.В. Майорова. - 3-є вид., перероб. та доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2004. - 376 с.
65.5
М58
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / Д.Г. Лук’яненко та ін.; За ред. Д.Г. Лук’яненко ; Міністерство освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. - К. : КНЕУ, 2003. - 389 с.
65.9(4УКР)
М74
Мойсеєнко, Ірина Павлівна.
Інвестування [Текст] : навч. посіб. / І.П.Мойсеєнко. - К. : Знання, 2006. - 496 с.
65.9(4УКР)
М 89
Музиченко, Анатолій Степанович.
Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : навч. посіб. / А.С.Музиченко. - К. : Кондор, 2005. - 406 с. - Бібліогр.: с. 392-403.
65.9(4УКР)
О-66
Орловська, Юлія Валеріївна.
Стратегічне управління інвестиціями в регіональний розвиток [Текст] : научное издание / Ю.В. Орловська. - К. : Знання України, 2006. - 336 с. : табл. + Додатки с. 319-335. - Бібліогр.: с. 300-318.
65.9(4УКР)
П 27
Пересада, Анатолій Анатолійович.
Управління інвестиційним процесом [Текст] : монографія / А. А. Пересада. - К. : Лібра, 2002. - 472 с. - Бібліогр.: с. 465 - 471.
65.5
С14
Сазонець, І. Л.
Міжнародна інвестиційна діяльність [Текст] : підручник / І.Л.Сазонець, О.А.Джусов, О.М.Сазонець ; Дніпропетр. нац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 304 с. - Бібліогр.: с. 288-297.
65.29
С34
Сідун, Вікторія Анатоліївна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 356 с. : табл. - Бібліогр.: с. 354-355.
65.9(4УКР)29
У28
Удалих, Ольга Олексіївна.
Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О.Удалих ; Макіївський економіко-гуманітарний ін-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 294 с. : табл. - Бібліогр.: 286-289.
65.9(4УКР)
Ф59
Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України [Текст] : кол. наук. монографія / І. Бурденко [та ін.] ; за наук. ред. О. А. Кириченко ; Національна академія управління. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 252 с. - Бібліогр. в кінці глав.
65.9(4УКР)
Ч 46
Череп, Алла Василівна.
Інвестознавство [Текст] : навч. посіб. / А. В.Череп. - К. : Кондор, 2006. - 400 с. - Бібліогр.: с. 395-396.

Федоренко, В. Г.
Фінансовий стан і інвестиційна привабливість підприємства [Текст] / В.Г. Федоренко, Е.Р. Якушев, Т.В. Гаврилова // Інвестиції: практика та досвід. - 2004. - №18. - С. 24-27.

Волосюк, Марина Валеріївна.
Розвиток промислово-інноваційного комплексу України за пріоритетними напрямами [Текст] / М.В. Волосюк // Проблеми науки. - 2007. - № 9. - С. 13-19.

Спаський, Г. В.
Кон'юнктура ринку та інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості Закарпаття [Текст] / Г. В. Спаський // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 106-112. - Бібліогр. в підряд. прим.