Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-03-26
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=501

підкажіть будь ласка джерела ВЕМП!!дякую

Ж.Л.
2009-03-26
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Інтернет - ресурси:

посилання 1
ВНУТРІШНІЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДПРИЄМСТВА

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)29
П 76
Примак, Тетяна Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Т.О. Примак; 2-ге вид., стереотип. - К. : Вікар, 2002. - 176 с. - (Вища освіта ХХІ століття).
65.29
Х 20
Харів, Петро Степанович.
Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і текстів: Навч. посібник / П.С. Харів. - К. : Знання- Пресс, 2001. - 301 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с. - ISBN 966-8251-01-6 : 25 р.

65.29
Ш 35
Швиданенко, Генефа Олександрівна.
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства [Текст] : монографія / Г.О. Швиданенко. - К. : КНЕУ, 2002. - 192 с.

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.290
М 84
Мостенська, Тетяна Леонідівна.
Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т.Л. Мостенська; Мін- во освіти і науки України; Нац. ун- т харчових технологій. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. - Бібліогр.: с. 237- 238.

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.

65.9(4УКР)29
П 17
Папаіка, Олександр Олексійович.
Розвиток середовища підприємства: господарський механізм стабілізації [Текст] : монографія / О.О. Папаіка ; Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ : Альма-матер, 2004. - 248 с. - Бібліогр.: с. 242-246.


65.01
М 54
Методичні основи розвитку стабілізаційних процесів в середовищі підприємств [Текст] : методический материал / Г.В. Саєнко, О.О. Папаіка, Я.А. Гольфельд та ін.; Відп. за вип. А.Ф. Золотов ; Мін-во освіти і науки України, Луганський нац. педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка, Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. - Луганськ : ЛНПУ ім. Т. Шевченка, 2004. - 228 с. + Додатки с. 81-218. - Бібліогр.: с. 220-226. - 10 р.

65.29
Є-15
Євдокимова, Ніна Миколаївна.
Економічна діагностика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко ; Міністерство освіти і науки України, Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана. - 2-е вид., без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 112 с. : табл. + Додатки с. 95-109. - Бібліогр.: с. 91-94.

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Київський нац. економ. ун-т ; за заг. ред. С.Ф. Покропивний. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2005. - 528 с.

65.29
В36
Верхоглядова, Н. І.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370.

65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.


Транченко, Л. В. Методи та інструменти посилення впливу механізму управління на діяльність підприємств [Текст] : общественно-политическая литература / Л.В. Транченко // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №3. - С. 92-96.
Ступницький, О. Фінансово-кредитні механізми підтримки малих та середніх підприємств в Україні: поточна ситуація, проблеми, рекомендації [Текст] / О. Ступницький, В. Кучереносовий // Пріоритети. - 2003. - №1. - С. 26-31.

Єпіфанов, А. О. Обгрунтування фінансового механізму підприємства [Текст] / А.О. Єпіфанов, В.П. Москаленко, О.В. Шипунов // Фінанси України. - 2004. - №1. - С. 3-11.
Кендюхов, О. Сутність і зміст організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] / О. Кендюхов // Економіка України. - 2004. - №2. - С. 33-41.
Безтелесна, Л. Механізм забезпечення сталої конкурентоспроможності великого промислового підприємства [Текст] / Л. Безтелесна, Н. Чигир // Економіст. - 2004. - №12. - С. 40-43.