Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=533

Доброго дня! Допоможіть мені знайти матеріал для написання курсової роботи по темі "Планування фінансів підприємства" та "Планування соціальної діяльності підприємства". А також чи є дані про промислові підприємства на Закарпатті.ГАРНО ВАМ ДЯКУЮ!!!!!

Ман К.В.
2009-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:
Зверніть увагу!
65.9(4УКР)26
З-99
Зятковський, Ігор Володимирович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / І.В. Зятковський. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с. - ISBN 966-8251-01-6 : 25 р.

65.9(4УКР)29
Ф 59
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / М.М.Александрова, Н.Г.Виговська, Г.Г.Кірейцев та ін. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2002. - 268 с.


65.9(4УКР)261.8
С 47
Сла`юк, Ростислав Анатолійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навчальне видання / Р.А. Сла`юк; Ред. Н.Я. Ярмольчук. - 2-е вид. доп. і перероб. вид. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волинського університету ім. Л. Українки, 2001. - 456 с.


65.642-05
Ф 59
Фінансовий стан торговельних підприємств області [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпатське обл. управління статистики ; Уклад.: С.І. Ліпко, О.В. Курзін; Відпов. за вип. А.О. Тимко . - Ужгород : [б. и.], 2003. - 14 с. - 4.50 р., 3.50 р., 10 р.


К 65-93-05
Ф 59
Фінансовий стан госпрозрахункових підприємств [Текст] : статистичний бюлетень / Закарпатське обл. управління статистики ; Уклад.: В.О. Саблукова, О.В. Василик; Відпов. за вип. А.О. Тимко. - Ужгород : [б. и.], 2003. - 63 с. - 18 р.

65.29
Ф 53
Філімоненко, Олександр Сергійовч.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненко. - К. : Ельга Ніка-Центр, 2002. - 360 с.

65.29
Б 68
Бланк, Игорь Александрович.
Управление финансовой стабилизацией предприятия [Текст] : учебное пособие / И.А. Бланк. - К. : Эльга : Ника- Центр, 2003. - 496 с. - (Энциклопедия финансового менеджера; Вып.4).

65.9(4УКР)29
Т 33
Теорія фінансової стійкості підприємства [Текст] : монографія / М.С. Заюкова, О.В. Мороз, О.О. Мороз та ін.; За ред. М.С. Заюкова ; Мін-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2004. - 156 с. : табл. - Бібліогр.: с. 150-153.


65.9(4УКР)29
А64
Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова та ін. - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с. 216-235. - Бібліогр.: с. 236-238.

65.9(4УКР)26
Т 33
Теорія фінансів [Текст] : навч. посіб. / П.М. Леоненко, В.Л. Осецький, П.І. Юхименко та ін.; За заг. ред. О.Д. Василик ; М-во освіти і науки України. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 480 с. - Бібліогр.: с. 465-471.

65.29
Ф53
Філімоненков, Олександр Сергійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О.С. Філімоненков. - 2-е вид., перероб. та доп. - К. : Кондор, 2005. - 396 с. - Бібліогр.: с.393-397 . -Алф. покаж.: с. 386-392.

65.29
С 77
Стасюк, Григорій Андрійович.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Г.А. Стасюк. - Херсон : Олді-плюс, 2004. - 478 с. - Бібліогр.: с. 467-472.


65.9(4УКР)29
Г85
Гриньова, Валентина Миколаївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / В.М. Гриньова, В.О. Коюда. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання- Пресс, 2006. - 424 с. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 419-423.
65
Г34
Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність, планування) [Текст] : терміни. Поняття. Персоналії: навч. економ. слов.-довід. для студентів вищих закл. освіти усіх рівнів акредитації / Уклад. В.С. Іфтемічук та ін., За наук. ред. Г.І. Башнянин, В.С. Іфтемічук. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 684 с. - Бібліогр.: с. 670-682.


65.29
В58
Власова, Наталія Олексіївна.
Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н.О.Власова, О.А.Круглова, Л.І.Безгінова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 272 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 255-256. -Алф.-Предм. покаж.: с. 252-254.65.9(4УКР)26
Ф59
Фінанси ( теоретичні основи ) [Текст] : підручник / М.В. Грідчіна та ін.; Під керівництвом і за наук. ред. М.В. Грідчіна , В.Б. Захожай ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : МАУП, 2007. - 312 с. - Бібліогр.: с. 299-303.65.29
Ф53
Філіна, Галина Ісаївна.
Фінансова діяльність суб`єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / Г.І.Філіна. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 320 с. - Бібліогр.: с. 316-319.