Віртуальні довідка
Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада


Реклама:


Віртуальна довідка


До списку
Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
2009-04-04
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.xory.ru/dovidka/show.php?id=534

допоможіть будласка знайти необхідну літературу для написання курсової роботи с предмету Економіка підприемства на тему: Підвищення ефективності використання фінансових ресурсів виробничого підприемства. І потрібно зробити характеристику підприемства.

Карпенко Тетяна
2009-04-06
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
бібліограф

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.29
Г 81
Грещак, Михайло Григорович.
Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / М.Г. Грещак, О.М. Гребешкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 103 с.

65.29
П 83
Протопопова, Валентина Остапівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.О. Протопопова; В.О. Проотопопова, А.Н. Полонський. - К. : ЦУЛ, 2002. - 220 с.

65.9(4УКР)29
В 18
Варналій, Захарій Степанович.
Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] : научно-популярная литература / З.С. Варналій; З.С. Верналій. - 3-тє вид., стереотип. - К. : Знання, 2005. - 304 с. : табл. + Додатки с. 271-302. - Бібліогр. в кінці розд.

65.29
Г 44
Гетьман, Оксана Олександрівна.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. - Бібліогр.: с. 482-483.


65.29
Є31
Єгупов, Юрій Артемович.
Організація виробництва на промисловому підприємстві [Текст] : навч. посіб. / Ю.А. Єгупов ; Одеський державний економічний ун-т. - К. : Центр навчальної л-ри, 2006. - 488 с. : табл. - Бібліогр.: с. 474-485.

65.29
Е45
Економіка підприємства ( в питаннях і відповідях ) [Текст] : навч. посіб. / І.І. Цигилик [та ін.]. - Вид. 2-е вид., доп. та перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 214 с. : мал., табл.

65.9(4УКР)29
Е45
Економіка підприємства [Текст] : підручник / Й.М. Петрович [та ін.]; за заг. ред. Й.М. Петрович. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2007. - 580 с. : мал. - Бібліогр.: с. 576-579.

65.29
К 90
Кулішов, Володимир Васильович.
Економіка підприємства: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. В. Кулішов ; М-во освіти і науки України, Криворізький екон. ін-т КНЕУ. - Вид. 2-е, перероб. і доп. - Львів : Магнолія 2006, 2008. - 208 с. : іл, табл. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 203-205.

65.29
В36
Верхоглядова, Н. І.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Верхоглядова, Д. М. Ядранський, Н. А. Іваннікова ; М-во освіти і науки України. - К. : "Видавничий дім "Професіонал", 2008. - 384 с. - Бібліогр.: с. 368-370.

65.9(4УКР)32
К 93
Курган, Віктор Панасович.
Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. підготовки бакалаврів з напрямків галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 272 с. : іл, табл. - Бібліогр. в кінці тем.

65.9(4УКР)
О 64
Організаційно-економічні аспекти інноваційного оновлення національного господарства [Текст] : наук. монографія / М. М. Єрмошенко [та ін.] ; за наук. ред. М. М. Єрмошенко. - К. : Нац. акад. управління, 2008. - 216 с. - Бібліогр.: с. 187-213.

65.9(4УКР)29
М23
Манів, Зіновій Олексійович.
Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / З.О.Манів, І.М.Луцький. - К. : Знання, 2004. - 584 с. - (Вища освіта ХХІ століття).